म न पा    टोल फ्री नंबर :- 1800 1030 222

म न पा सोशल @  

     

लॉग इन

वापरकर्त्याचे नाव


पासवर्ड  लक्षात ठेवा


संपर्क

ईमेल
:dmcell@punecorporation.org
संपर्क
:(020)-25506800/1/2/3/4

पर्जन्यमान अहवाल
महानगरपालिका दिनांक
  
Sr No.WardRainfall On 08/07/2020
1 औंध0.00
2 कर्वेनगर/वारजेN/A
3 घोले रोड0.00
4 कोथरूड0.00
5 ढोले पाटील रोडN/A
6 येरवडा/संगमवाडी1.50
7 नगर रोड/वडगाव शेरी0.00
8 भवानी पेठN/A
9 कसबा/विश्रामबागवाडा0.00
10 टिळकरोड/सिंहगडN/A
11 सहकारनगर/धनकवडीN/A
12 म.न.पा. इमारत1.00
13 हडपसर/मुंढवा0.00
14 कात्रजN/A
15 कोंढवा/येवलेवाडी0.00