म न पा    टोल फ्री नंबर :- 1800 1030 222

म न पा सोशल @  

     

लॉग इन

वापरकर्त्याचे नाव


पासवर्ड  लक्षात ठेवा


संपर्क

ईमेल
:dmcell@punecorporation.org
संपर्क
:(020)-25506800/1/2/3/4

पर्जन्यमान अहवाल
महानगरपालिका दिनांक
  
Sr No.WardRainfall On 20/09/2020
1 औंध8.50
2 कर्वेनगर/वारजे4.50
3 घोले रोड15.50
4 कोथरूड8.50
5 ढोले पाटील रोड5.50
6 येरवडा/संगमवाडी8.00
7 नगर रोड/वडगाव शेरी2.50
8 भवानी पेठ6.00
9 कसबा/विश्रामबागवाडा2.50
10 टिळकरोड/सिंहगड0.50
11 सहकारनगर/धनकवडी1.50
12 म.न.पा. इमारत9.50
13 हडपसर/मुंढवा0.50
14 कात्रज4.50
15 कोंढवा/येवलेवाडी3.00