म न पा    टोल फ्री नंबर :- 1800 1030 222

म न पा सोशल @  

     

लॉग इन

वापरकर्त्याचे नाव


पासवर्ड  लक्षात ठेवा


संपर्क

ईमेल
:dmcell@punecorporation.org
संपर्क
:(020)-25506800/1/2/3/4

पर्जन्यमान अहवाल
महानगरपालिका दिनांक
  
Sr No.WardRainfall On 18/10/2019
1 कात्रज0.00
2 कोंढवा/येवलेवाडी4.00
3 औंधN/A
4 घोले रोडN/A
5 म.न.पा. इमारत0.50
6 नगर रोड/वडगाव शेरी4.00
7 भवानी पेठN/A
8 हडपसर/मुंढवा4.00
9 ढोले पाटील रोड0.00
10 कसबा/विश्रामबागवाडाN/A
11 टिळकरोड/सिंहगडN/A
12 कर्वेनगर/वारजे1.00
13 कोथरूड0.00
14 सहकारनगर/धनकवडी0.50
15 येरवडा/संगमवाडी1.00