म न पा    टोल फ्री नंबर :- 1800 1030 222

म न पा सोशल @  

     

लॉग इन

वापरकर्त्याचे नाव


पासवर्ड  लक्षात ठेवा


संपर्क

ईमेल
:dmcell@punecorporation.org
संपर्क
:(020)-25506800/1/2/3/4

पर्जन्यमान अहवाल
महानगरपालिका दिनांक
  
Sr No.WardRainfall On 26/02/2020
1 कोंढवा/येवलेवाडी0.00
2 घोले रोड0.00
3 म.न.पा. इमारतN/A
4 कर्वेनगर/वारजे0.00
5 ढोले पाटील रोड0.00
6 औंध0.00
7 कसबा/विश्रामबागवाडा0.00
8 कात्रजN/A
9 येरवडा/संगमवाडी0.00
10 कोथरूड0.00
11 सहकारनगर/धनकवडी0.00
12 हडपसर/मुंढवा0.00
13 टिळकरोड/सिंहगडN/A
14 नगर रोड/वडगाव शेरी0.00
15 भवानी पेठN/A